O PARAFII

HISTORIA PARAFII

Parafia pod wezwaniem Zesłania Ducha świętego powołana została z dniem 1 stycznia 1991 roku na mocy Dekretu Księdza Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, jako wyłączona część z parafii pod wezwaniem św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim. Obejmuje ona głównie tereny nowych osiedli mieszkaniowych "Bratoszeskiego" i "Słoneczne" o liczbie mieszkańców, około 6000, położone w południowo-wschodniej części miasta. Trwają starania o powiększenie obszaru parafii o przylegające tereny w tym o nowe osiedle "Zielony Romanów". W planie zagospodarowania przestrzennego miasta z roku 1990 wyznaczony został teren przy ulicy Pabianickiej pomiędzy ulicami Konstantynowską a Piłsudskiego z przeznaczeniem pod realizaję obiektów Parafialnych. Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy teren ten przekazany został Parafii Zesłania Ducha świętego w wieczyste użytkownie.

Pierwszym proboszczem i administratorem Parafii w latach 1991 - 1992 był ksiądz dr Norbert Rucki inicjator jej powstania.

Drugim proboszczem w latach 1992 - 2002 był ksiądz Jerzy Majda, który wybudował nowej parafii kaplicę jako tymczasowy obiekt duszpasterski, przy pomocy ks. Norberta Ruckiego.
Od 26 sierpnia 2002 roku proboszczem jest ksiądz Piotr Bratek mianowany przez ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka.
BUDOWA KOŚCIOŁA

Dzięki wydatnej pomocy, życzliwości wsparciu duchowym i materialnym parafian i ludzi dobrej woli podjęliśmy wspólnie trud i decyzję o docelowym zagospodarowaniu działki parafialnej, przeznaczonej pod budowę kościoła.
W tym celu październiku 2002 roku zwróciliśmy się do Biura Projektów i Obsługi Inwestycji "W. J. Jurasz" w Mielcu z prośbą o zaadaptowanie wykonanego przez Biuro projektu kościoła do warunków działki przy ul Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 27-go stycznia 2003 roku projekt architektoniczno - budowlany złożony został w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Łódzkim celem uzyskania pozwolenia na budowę. Dla kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów projekt został rozszerzony o projekty branżowe i projektu usunięcia kolizji stanu istniejącego z przewidywanym zagospodarowaniem terenu.
Wykonawcą projektów branżowych była Firma Projektowa "MW PROJEKT" Sp. z o.o. w Łodzi, która bezinteresownie poprowadziła także całą procedurę związaną z uzgodnieniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja o pozwoleniu na budowę kościoła wydana została w dniu 30.09.2003 r. przez Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki, w którego imieniu podpisał ją Sekretarz Gminy - mgr Krzysztof Kozanecki.
Pierwszy wykonany już etap prac budowlanych obejmował uporządkowanie terenu i usunięcie kolizji poprzez przebudowę istniejącego wodociągu średniego ciśnienia, a także ogrodzenie placu budowy i geodezyjne wytyczenie fundamentów Kościoła.
Łączna szacunkowa wartość wykonanych prac projektowych i budowlanych wyniosła około 150 tys zł przy wydatkach własnych na poziomie 20%.
W tym miejscu należy złożyć serdeczne podziękowania "Bóg zapłać" wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali swoją pracę a także środki finansowe i materialne na rzecz podjętego wspólnie dzieła, którego charakterystyka - zgodnie z projektem - jest następująca:
 • wielkość terenu parafialnego 1,45 ha
 • kubatura kościoła 10 196 m3
 • powierzchnia zabudowy 895 m2
 • wymiary kościoła 39,87 m x 26,70 m
 • wysokość kościoła 22,80 m
 • wysokość wieży 40 m
Projektowany budynek kościoła jest jednokondygnacyjny, trzynawowy z chórem i kaplicą boczną, w części podpiwniczony z wieżą zlokalizowaną w części frontowej.
Wejście główne od strony wschodniej, wejście boczne i do kaplicy od strony północnej, wejście do zakrystii od strony południowej.
Konstrukcja kościoła w systemie tradycyjnym murowana z cegły, stropy i słupy żelbetowe, więźba dachowa drewniana, pokrycie z blachy miedzianej.
Poniższe zdjęcia (jak i zdjęcie powyżej) przedstawiają bliźniaczy kościół już wybudowany - na podobieństwo, którego wybudowany zostanie nasz kościół. Projekt nowego kościoła nie odbiega znacznie od oryginalnego projektu - dlatego też, przedstawione fotografie w pełni oddają obraz i charakter kościoła, jaki zostanie zbudowany w naszej parafii.
Architektura zewnętrzna.

Architektura-zewnetrzna

Wnętrze kościoła.

wnetrze

i makieta oraz plan zagospodarowania przyszłej budowy.

makieta

Komitet Budowy Kościoła

 • inż. Danuta Adamkiewicz - Prezes Firmy "MW Projekt" z Łodzi
 • mgr inż. Mirosław Wypłosz - Członek Zarządu Firmy "MW Projekt" z Łodzi
 • Iwona Bukszyńska - właściciel Firmy materiałów budowlanych "IWONA" w Aleksandrowie Łódzkim
 • Stanisław Syguła - właściciel rodzinnej firmy "CITROEN" i "HYUNDAI" w Aleksandrowie Łódzkim
 • Marcin Kostrzewski -właściciel restauracji "Gościniec" w Aleksandrowie Łódzkim

DARCZYŃCY

Serdeczne podziękowanie "Bóg zapłać" składamy:

 • Przede wszystkim Jego Ekscelencji Księdzu Arycybiskupowi Prof. dr hab. Markowi Jędraszewskiemu - Metropolicie Łódzkiemu za życzliwość, serdeczność okazaną naszej parafi, pomoc duchową i materialną oraz wyrażamy wdzięczność za błogosławieństwo dla wszelkich przedsięwzięć duszpasterskich parafii 
 • Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr Władysławowi Ziółkowi - Metropolicie Seniorowi serdeczne wyrazy wdzięczności za erygowanie parafii i wszelką okazaną pomoc duchową, modlitewną i materialną na rzecz parafii z przeznaczeniem na budowę kościoła.
 • Jego Ekscelencji Biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu za czynne i modlitewne wsparcie oraz życzliwy udział w uroczystościach parafialnych.
 • Księdzu Kanonikowi Pawłowi Lisowskiemu _ Dyrektorowi Ekonomicznemu Archidiecezji Łódzkiej i Członkom Rady Ekonomicznej za sfinansowanie konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia jej papą 
 • Wielebnemu księdzu Dziekanowi Prałatowi Norbertowi Ruckiemu za inicjatywę i ogromne zaangażowanie, za serce i ojcowskie rady, za materialną i finansową realizację pierwszych robót, za wszystk,o co było i co będzie.
 • Autorom projektu architektoniczno - budowlanego kościoła z Biura Projektów i Obsługi Inwestycji w Mielcu:
 • mgr inż. arch. Wojciechowi Juraszkowi - głównemu projektantowi
 • mgr inż. arch. Magdalenie Hasek - projektantowi
 • mgr inż. arch. Elżbiecie Smyrskiej - projektantowi
 • Kierownictwu i projektantom z Firmy Projektowej "MW PROJEKT" Sp. z o.o. w Łodzi:
 • inż. Danucie Adamkiewicz - Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Spółki
 • mgr inż. Mirosławowi Wypłoszowi - za bezinteresowne wsparcie całego przedsięwzięcia
 • oraz
 • mgr inż. Ewie Korbus - głównemu projektantowi
 • mgr inż. Monice Meckier - projektantowi przyłączy wodno-kanalizacyjnych i odwadniania terenu
 • inż. Andrzejowi Andrzejczakowi - projektantowi przyłącza gazu i usunięcia kolizji
 • mgr inż. Marianowi Nowakowi - projektantowi przyłącza elektroenergetycznego i usunięcia kolizji
 • mgr inż. Jarosławowi Wiktorowskiemu - geodezyjne opracowanie projektu
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu Sp. z o.o. w Łodzi w osobach: 
 • mgr inż. Krzysztofa Moderskiego - Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego za nieodpłatne geodezyjne wytyczenie fundamentów kościoła w terenie
 • Gazowni Łódzkiej w osobach:Sklepowi - Market Intermarche Państwu Annie i Pawłowi Bulskim za pomoc charytatywną i ofiary na malowanie kaplicy.
 • mgr inż. Włodzimierza Tomczaka - z-cy Dyrektora
 • mgr inż. Małgorzaty Skierskiej - kierownika Rozdzielni Gazu w Zgierzu za bezpośrednie wsparcie materialne i finansowe robót związanych z usunięciem kolizji i przełożeniem istniejącego gazociągu średniego ciśnienia

 • Państwu Iwonie i Kazimierzowi Bukszyńskim - właścicielom składu budowlanego "Iwona" w Aleksandrowie Łódzkim, za okazaną pomoc.
 • Panu Mirosławowi Wypłoszowi - za pomysł i opłacenie strony internetowej
 • Pani Prezes Jolancie Frankowskiej właścicielce firmy BUD INŻ ze Zgierza przy ul Łódzkiej 4/8 za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz Panu w-ce Prezesowi mgr inż. Andrzejowi Mikołajewskiemu za kompleksowe wykonanie uzbrojenia terenu w sieć wodno-kanalizacyjną.
 • Państwu Mirosławie i Włodzimierzowi Płońskim - właścicielom restauracji "Laguna" w Aleksandrowie Łódzkim, ul Witosa 25 za posiłki i pomoc na rzecz Parafii.
 • Panu Jakubowi Sudomirowi radcy prawnemu z Kancelarii Prawnej mieszczącej się przy ul Piotrkowskiej 69 za pomoc prawną oraz doradztwo.
 • Panom Ryszardowi i Ireneuszowi Borkowskim z Aleksandrowa Łódzkiego za bezinteresowne wyprowadzenie poziomów instalacji kanalizacyjnej w podpiwniczonej części budynku nowego kościoła.
 • Panom Adamowi Serafinowi i Rafałowi Jujce z firmy UNI CENTRA HANDLOWE za dar o wadzie 10 ton stali na rzecz nowego kościoła.
 • Pani Marii Knychalskiej i Marcinowi Kostrzewskiemu - właścicielom restauracji "Gościniec" (ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim) za przygotowanie posiłków dla pracujących osób przy budowie kościoła.
 • Państwu Wiesławie i Stanisławowi Syguła wraz z synami Adamem i Marcinem - właścicielom firmy rodzinnej "CITROEN" i "HYUNDAI" z siedzibę w Aleksandrowie Łódzkim i w Łodzi.
 • Panu Januszowi Grabarczykowi za doradztwo i pomoc w zakresie usunięcia kolizji budowlanej, oraz za pomoc w pozyskaniu funduszy na budowę kościoła.
 • Państwu Wiolecie i Markowi Smolis za ufundowanie materiałów budowlanych i użyczenie pracowników na budowę kościoła.
 • Państwu Grażynie i Romualdowi Bukszyńskim - właścicielom firmy "BUDBLACH" z Adamowa za okazaną pomoc przy budowie kościoła.
 • Panu Kaziemierzowi Cebuli za wykonane prace geodezyjne.
 • Asyście Parafialnej i Kołom Żywego Różańca za zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła.
 • Panu Romanowi Lemańskiemu właścicielowi firmy Z.R.S. SENATOR z Rąbienia przy ul. Pańskiej 68/70 za nieodpłatny wywóz śmieci i gruzu.
 • Panu Maciejowi Stajuda właścicielowi firmy MAESTRO-ART za wynajem podnośnika 18m.
 • Panu mgr inż. Wacławowi Witkowskiemu właścicielowi firmy TARTAK I ZAKŁAD STOLARSKI Z Rychłowic k. Wielunia za projekt konstrukcji dachowej.
 • Państwu Pilarskim właścicielom firmy METALEX z Antoniewa k/ Aleksandrowa Łódzkiego za transport i sprzedaż materiałów stalowych.
 • Państwu Elżbiecie i Józefowi Grobelnemu właścicielom firmy ciesielsko-dekarskiej GRO-DACH z Rąbienia za znaczącą pomoc w realizacji zakupu materiałów i prac związanych z wykonaniem dachu na powstającym kościele.
 • Państwu Magdalenie i Grzegorzowi Szczerbiak z firmy GRO-DACH za użyczenie materiałów na dach oraz wykonanie bezpłatnie więźby dachowej.
 • Państwu Grażynie i Lechowi Madalińskim właścicielom firmy P.P.H.U. GWOBUD z Kazimierza k/ Lutomierska za pomoc i życzliwość w zakupie gwoździ budowlanych.
 • Panu Aleksandrowi Ostrowskiemu z Księstwa k/ Aleksandrowa Łódzkiego właścicielowi firmy ALWIKOR-OSTROWSKI za usługi sprzętowo-transportowe na budowie.
 • Państwu Renacie i Markowi Olszewskim właścicielom firmy P.P.H.U. REMIKS z Aleksandrowa Łódzkiego, ul Piotrkowska 76c za pomoc udzieloną parafii.
 • Państwu Barbarze i Tomaszowi Więckowskim właścicielom firmy BROJLER z Aleksandrowa Łódzkiego za pomoc udzieloną parafii.
 • Panu inż. Andrzejowi Leśnik właścicielowi firmy P.P.U.H. „ALEK” z Czarnocina za ufundowanie wody mineralnej dla pracowników zaangażowanych do budowy kościoła oraz znacznąpomoc finansową.
 • Państwu Annie i Wojciechowi Pruszakom ze Zgierza za ufundowanie napojów i wody mineralnej dla pracowników.
 • Panu Janowi Barańskiemu właścicielowi firmy cukierniczej z Aleksandrowa Łódzkiego za wielokrotne użyczenie produktów swojej firmy na rzecz parafii